Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA

Po odoslaní objednávky vám príde potvrdzujúci e-mail o prijatí vašej objednávky. Obsahuje výpis obsahu celej objednávky. Prijatá objednávka je záväzná a obdržaním potvrdzujúceho mailu vzniká kúpna-predajná zmluva medzi kupujúcim a predavajucim.

Spôsob objednania:
- prostredníctvom on-line obchodu.

Stornovanie a zrušenie objednávky:  
- vašu, už zadanú objednávku môžete stornovať telefonicky na čísle: 0902 110 040
- ak nás nezastihnete, tak e-mailom na: info@matecko.sk

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

Kupujúci má v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@matecko.sk, alebo písomne na adresu predajcu Vitalife, s.r.o., Tehelná 55, 080 01 Prešov. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. 

Pokiaľ tovar kupujúci už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť predajcovi na vlastné náklady. Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku) za nasledujúcich podmienok:
- tovar by mal byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale (ak tomu tak nie je, viď ďalší bod)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený a nerozbalený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet kupujúceho .

ŠIFROVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V elektronickom obchode matecko.sk plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Eshop matecko.sk sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

Vážime si vašu dôveru a chránime vaše súkromné dáta pred zneužitím.

Vaše osobné dáta v našom elektronickom obchode sú chránené pokročilými metódami šifrovania. Komuníkácia medzi serverom a vašim počítačom prebieha vďaka SSL certifikátu v zašifrovanej podobe.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Tea Trade Slovakia, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na na stránke https://matecko.sk/ochrana-osobnych-udajov/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram